Termeni de livrare inchiriere stivuitor

Prezentul document face parte integrantă din Contractul de Închiriere şi este ataşat documentului „Confirmare comandă”. Orice referire din prezentul document la Contractul de Închiriere include implicit şi prezentele Condiţii Generale ale Contractului de Închiriere.


1. Confirmarea comenzii

Confirmarea scrisă a comenzii către STILL face parte integrantă din Contractul de Închiriere.

2. Plăţi, scadenţă

2.1 Chiria se aplică în principiu pentru utilizarea utilajului în cadrul unei ture de lucru, pentru un interval de maxim 8 ore pe zi calendaristică şi maxim 100 de ore pe lună. Pentru utilizarea utilajului în cadrul a 2 ture de lucru a câte 8 ore fiecare, Chiria creşte cu 50%, iar pentru utilizarea utilajului în cadrul a 3 ture de lucru a cate 8 ore fiecare Chiria iniţială se dublează. Chiria este prevăzută în Contractul de Închiriere.

2.2 În cazul în care Clientul depăşeşte numărul de ore de funcţionare stabilit, STILL are dreptul să majoreze Chiria în conformitate cu punctul 2.1 de mai sus şi să o factureze Clientului în mod corespunzător. Contorul pentru ore de funcţionare echipat pe utilaj reprezintă factorul decisiv pentru captarea numărului de ore de funcţionare.

2.3 Chiria nu include costurile de funcţionare pentru utilaj şi în special costurile legate de energie şi combustibili.

2.4 Costurile pentru transportul utilajului către şi de la Client vor fi suportate de către acesta din urmă. Riscurile de transport sunt suportate de STILL, cu excepţia situaţiei în care costul transportului este inclus în Chirie sau a situaţiei în care Clientul se ocupă personal de transport şi/sau contractează o firmă care se va ocupa de livrare.

2.5 Livrarea şi încredinţarea utilajelor se va efectua la adresa menţionată de Client pe baza unui Proces Verbal de Recepţie care se va încheia între Părţi la data predării şi preluării utilajelor şi în care se va menţiona starea utilajului livrat şi gradul de uzură. Dacă este cazul, se vor face fotografii ale utilajului ce atestă starea tehnică şi aspectul exterior.

2.6 Sumele stabilite în Contractul de Închiriere (inclusiv Chiria) nu includ TVA-ul în vigoare, care se va aplica în mod corespunzător.

2.7 Chiria este scadentă lunar fără aplicare de reduceri.

3. Întreţinere, obligaţie de efectuare a service-ului, utilizare

3.1 Clientul va suporta cheltuielile pentru păstrarea utilajului care constituie Obiectul Material al Contractului de Închiriere în stare corespunzătoare şi de funcţionare, prin stare de funcţionare înţelegându-se utilizarea conform destinaţiei utilajului, păstrarea, curăţarea şi depozitarea în condiţii corespunzătoare. Excepţie de la aceste cheltuieli sunt serviciile incluse în Full Service, precum şi uzura normală a utilajului.

3.2 Clientului îi revine sarcina de a verifica zilnic utilajul închiriat conform normelor si instrucţiunilor fabricantului, de a verifica nivelul de ulei de motor şi nivelul apei de la nivelul sistemului de răcire, cât şi de a verifica presiunea la nivelul roţilor şi nivelul apei bateriei. Clientul va completa cele numite mai sus în funcţie de necesitate. În cazul în care la utilizarea utilajului se observă semne ale unor deteriorări provocate prin utilizare sau uzuri sau alte neconcordanţe, trebuie ca STILL să fie notificată fără întârziere, în termen de maxim 24 de ore de la constatare.

3.3 Clientul se obligă să efectueze verificarea utilajului cel puţin odată la 12 săptămâni prin departamentul STILL de service. În cazul în care în urma verificărilor se constată că este nevoie de reparaţii sau alte servicii de întreţinere, aceste lucrări vor fi executate de STILL sau de alte companii autorizate de STILL. STILL va interveni pentru  remedierea defectelor cauzate în urma unor uzuri normale a utilajului pe cheltuiala sa. Clientul va interveni pentru rezolvarea şi va suporta cheltuielile pentru remedierea celorlalte defecte, în special a celor cauzate din pricina utilizării incorecte a utilajului. Defectele vor fi consemnate într-un proces verbal semnat de departamentul de service al STILL prin reprezentantul acestuia şi de către Client.  STILL va repara utilajul şi va factura Clientului reparaţiile efectuate.

3.4 Clientul se obligă să asigure gratuit un spaţiu adecvat în atelierul său şi să pună la dispoziţie utilajul pentru ca STILL să poată executa lucrările de întreţinere şi reparaţii în timpul programului de muncă obişnuit.

3.5 Utilajul se poate afla în altă parte decât în spaţiul asupra căruia s-a convenit că va fi utilizat, numai după primirea acordului scris din partea STILL. Clientul poate efectua modificări şi poate instala echipamente auxiliare numai după ce a primit acordul scris al STILL. În caz contrar, STILL va fi îndreptăţit să considere Contractul de Închiriere reziliat conform pct. 9.2 de mai jos şi să solicite imediat restituirea utilajului sau să îl recupereze conform pct. 8 de mai jos.

4. Obligaţiile STILL

4.1 STILL se obligă să închirieze utilajele cu respectarea standardului de fabricaţie al producătorului, a documentaţiei tehnice actualizate a acestuia şi a condiţiilor tehnice stabilite de ambele Părţi si să comunice Clientului instrucţiunile de utilizare a utilajelor.

4.2 Utilajele vor fi întreţinute şi menţinute în bună stare de funcţionare pe toată durata Contractului de Închiriere conform normelor şi instrucţiunilor fabricantului.

4.3 STILL va interveni cu echipele de service sau cu colaboratori atestaţi pentru soluţionarea avariilor la utilajele închiriate în cel mai scurt timp după anunţul făcut de Client la dispeceratul de service : tel. 0372.220.951 (-952) sau : 0732.220.908 (-900) sau email : service@still.ro.

5. Obligaţiile Clientului, asigurări

5.1 Personalul care operează utilajul trebuie să posede un permis de conducere valabil pentru respectivul utilaj şi să fie autorizat de Client să opereze şi/sau să efectueze întreţinerea obligatorie zilnică a utilajului închiriat.

5.2 Utilajul închiriat este autorizat şi inspectat conform normelor şi legislaţiei în vigoare - ISCIR şi este închiriat împreună cu documentul „Registru de evidenţă a stivuitorului si copia carti ISCIR” pe care Clientul trebuie să-l completeze conform instrucţiunilor ISCIR în vigoare. Costurile şi daunele cauzate de pierderea, deteriorarea sau completarea ne-corespunzătoare a documentaţiei vor fi suportate de Client.

5.3 Utilizatorul/Clientul are obligaţia de a utiliza şi întreţine utilajul conform instrucţiunilor fabricantului menţionate în manualul de utilizare şi întreţinere predat împreună cu utilajul. În cazul pierderii, deteriorării sau distrugerii acestui manual de către utilizator, costurile înlocuirii acestei documentaţii vor fi suportate de Client.

5.4 Clientul este obligat să aducă fără întârziere la cunoştinţa STILL utilizarea utilajului de către terţi, în termen de maximum 24 ore de la momentul constatării de către Client a unei astfel de utilizări. Acelaşi lucru este valabil şi pentru cazurile de executare silită a spaţiului în incinta căruia se află utilajul sau a oricăror bunuri din interiorul acestuia.

5.5 Utilizatorul /Clientul nu are dreptul să mascheze sau să demonteze plăcile de identificare de pe utilaje, plăci care indică că acestea sunt proprietatea societăţii STILL MOTOSTIVUITOARE SRL. Utilizatorul nu dobândeşte niciun drept de proprietate asupra utilajelor sau  vreuneia din părţile utilajelor, îndeosebi asupra pieselor şi subansamblelor aparţinând Proprietarului (STILL), chiar dacă au fost montate pe utilaj pe durata Contractului de Închiriere.

5.6 Clientul exonerează STILL de pretenţiile terţilor, ce rezultă din utilizarea şi operarea utilajului.

5.7 Clientul este obligat să încheie o poliţă de asigurare a utilajelor ce fac Obiectul Material al Contractului de Închiriere, a cărui durată să fie cel puţin egală cu durata Contractului de Închiriere, care să acopere avarierea/deteriorarea/pieirea utilajelor, cauzată de incendii, furt, fenomene naturale (furtuna, inundaţii, viituri, cutremur, trăsnet, ger, dezgheţ, etc.).  La momentul predării utilajului de către STILL, Clientul este obligat să facă dovada faptului că utilajul a fost asigurat, predând toate documentele în acest sens, inclusiv poliţa de asigurare şi dovada plăţii primei de asigurare. În cazul în care Clientul nu îndeplineşte această obligaţie în termenul stabilit, STILL are dreptul de a încheia poliţa de asigurare sus-menţionată pe seama Clientului şi de a factura Clientului prima de asigurare plătită.

5.8 Clientul suportă pe durata Contratului de Închiriere riscul avarierii/deteriorării/pieirii utilajelor ce fac Obiectul Material al Contractului de Închiriere şi orice daune materiale rezultate în urma apariţiei următoarelor situaţii, enumerate exemplificativ: erori la utilizare, neîndemânare, nefuncţionarea instalaţiilor de măsurare, reglare sau siguranţă, lipsa apei, uleiului şi lubrifianţilor, scurt-circuit, supracurent sau supratensiune, incendii, fulgere, explozii, loviri sau prăbuşirea unui obiect în zbor, a unor părţi dintr-un astfel de obiect sau a încărcăturii unui astfel de obiect, cât şi în urma nefuncţionării sau răsturnării în aceste situaţii, daune survenite în urma unor cazuri de furtună, îngheţ, dezgheţ, cutremur, inundaţie sau viitură, cât şi pe perioada transporturilor (însă nu în cazul transporturilor pe mare), furt.

5.9 STILL poate încheia poliţa de asigurare de risc pentru avarii ale utilajelor prevăzută la pct. 5.7 de mai sus contra unui tarif pauşal achitat de Client separat sau inclus în Chirie. Tariful pauşal al asigurării acoperă pagubele rezultând din evenimente neprevăzute, ce nu au putut fi prevăzute anticipat şi/sau nici nu ar fi putut fi prevăzute prin cunoştinţele de specialitate necesare. În special, asigurarea va acoperi  daune materiale ce apar prin erori de operare, neîndemânare, neglijenţă, defectarea dispozitivelor de măsură, reglaj sau de siguranţă, lipsă de apă, ulei sau vaselină, scurt-circuit, supracurent sau supratensiune, incendiu, trăsnet, explozie, furtună, ger, dezgheţ, cutremur, inundaţie, sau viitură, precum şi pagubele ce apar pe durata transportului.

5.10 Excluderi din tariful pauşal de asigurare: înlocuirea de materii prime de lucru sau materiale ajutătoare, ca de exemplu: combustibili, chimicale, materiale sau cartuşe filtrante, materiale de contact, catalizatori, fluide de răcire, materiale de curăţare, şi de gresare sau uleiuri, precum şi piesele de schimb ce, conform experienţei, se schimbă de mai multe ori pe durata de viaţă a echipamentelor, de exemplu site, furtunuri, materiale filtrante, straturi de acoperire din cauciuc, textile sau plastic. Se exclud de asemenea uzura normală sau prematură, coroziunea, daune ca urmare a furtului şi a efracţiei, deteriorări de cabluri, lanţuri, corzi, curele, perii sau anvelope şi bandaje, doar dacă nu au apărut ca urmare indirectă a altor defecţiuni, precum şi pagubele cauzate prin neglijenţă gravă sau cauzate cu rea intenţie.

5.11 Participarea la daune din partea Clientului (franşiză) este în limita a 1500 euro/ eveniment.

5.12 Clientul nu are dreptul de a subînchiria utilajele ce fac Obiectul Material al Contractului de Închiriere, şi nici de a cesiona drepturile sale din Contractul de Închiriere, fără consimţământul prealabil al STILL în acest sens.

6. Analiză a punerii în folosinţă, contor pentru ore de funcţionare / executate de către Client

6.1 Analiza punerii în folosinţă descrie condiţiile de utilizare a utilajului indicate de către Client. O eventuală modificare a condiţiilor de utilizare nu trebuie în nici un caz să atragă după sine o solicitare mai mare a utilajului. În cazul în care condiţiile de utilizare se modifică, STILL poate adapta preţul pentru chirie. Orele de funcţionare sunt măsurate cu ajutorul contorului pentru ore de funcţionare montat pe utilaj. Clientul se obligă să notifice imediat STILL în cazul în care contorul pentru ore de funcţionare prezintă defecţiuni.

7. Răspunderea STILL

7.1 STILL răspunde în faţa Clientului pentru  accidentare mortală, vătămare corporală sau deteriorare a stării de sănătate cauzate exclusiv ca urmare a defectelor utilajului existente înainte de predarea acestuia către Client, cât şi pentru daune provocate intenţionat sau survenite în urma neglijenţei grave a reprezentanţilor STILL cu privire la defecţiunile utilajului. În aceste cazuri, răspunderea STILL este limitată la răspunderea acestuia conform prevederilor legale imperative si la prejudiciul direct si previzibil, tipic din punct de vedere contractual. Se exclud orice alte solicitări de daune-interese pentru defecte care nu au avut loc direct la nivelul utilajului. STILL răspunde exclusiv pentru o anumită disponibilitate a utilajului şi pentru diferite daune survenite de pe urma indisponibilităţii sale conform celor de mai sus.

8. Durata Contractului de Închiriere şi Returnarea Utilajului

8.1 Contractul de Închiriere se încheie pe o anumită durată agreată de Părţi menţionată în Contractul de Închiriere iar la expirarea Duratei Contractului de Închiriere, Contractul de Închiriere se reînnoieşte automat pentru o nouă perioadă egală cu Durata Contractului de Închiriere.

8.2 Prin derogare de la prevederile pct. 8.1 de mai sus, Contractul de Închiriere nu se va reînnoi automat în situaţia în care oricare dintre Părţi notifică celeilalte Părţi că nu doreşte reînnoirea Contractului, astfel:

  • cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de expirarea Duratei Contractului de Închiriere, pentru contractele cu o durată mai mare de 10 luni;
  • cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de expirarea Duratei Contractului de Închiriere, pentru contractele cu o durată mai mică de 10 luni.
  • cu cel puţin 24 de ore înainte de expirarea Duratei Contractului de Închiriere, pentru contractele cu o durată mai mică de 1 lună


8.3 STILL este îndreptăţit să denunţe unilateral Contractul de Închiriere în orice moment şi fără o justificare prealabilă, cu respectarea unui preaviz de 5 zile calendaristice, printr-o notificare scrisă transmisă Clientului. Clientul poate să denunţe unilateral Contractul de Închiriere în orice moment şi fără o justificare prealabilă, cu respectarea unui preaviz de 5 zile calendaristice, printr-o notificare scrisă transmisă către STILL, iar prin aceasta, clientul accepta preturile speciale pentru perioada mai scurta decât cea acceptata contractual, tarife exprimate in contract.

8.4 La încetarea Contractului de Închiriere, indiferent de cauzele încetării, Clientul va returna de îndată STILL, în maxim 2 zile calendaristice, utilajele ce fac Obiectul Material al Contractului de Închiriere şi va suporta costurile pentru livrarea imediată a utilajului pe propria răspundere către STILL, pe baza documentului de returnare semnat de ambele Părţi, cu excepţia cazului în care s-a convenit că transportul este inclus în cuantumul Chiriei.

8.5 Utilajele ce fac Obiectul Material al Contractului de Închiriere trebuie să fie într-o stare bună de funcţionare la returnare. Starea în care se află la returnare trebuie să corespundă vechimii şi utilizării în conformitate cu contractul şi conform analizei de punere în folosinţă şi Instrucţiunilor privind starea stivuitoarelor industriale la returnare ale STILL. Atâta timp cât nu a fost convenit asupra efectuării unei analize a punerii în folosinţă, utilizarea în conformitate cu Contractul de Închiriere este cea general valabilă. Utilajul trebuie să fie într-o stare bună de funcţionare, să nu existe piese în minus – în special în conformitate cu scopul pentru care a fost livrat sau în conformitate cu modificările constructive executate la nivelul acestuia de către STILL, dacă au existat – să nu prezinte defecte şi murdărire extremă. La stivuitoarele cu motoare cu ardere, combustibilul trebuie să fie completat la returnare în aşa fel încât să corespundă nivelului de combustibil alimentat din momentul predării către Client. STILL are dreptul de a factura Clientului costurile pentru defecţiuni, pentru grupuri constructive sau piese ce lipsesc, pentru murdărire extremă şi pentru alimentare cu combustibil realizată pentru a atinge nivelul de combustibil din momentul predării.

8.6 La returnarea utilajului, Clientului i se va pune la dispoziţie un document de returnare, care va fi completat de către acesta şi de către  STILL, după efectuarea unei inspecţii vizuale a utilajului. Prin acesta se vor documenta – cu condiţia unei verificări a utilajului de către STILL – numai starea exterioară şi piesele componente de preluat. După caz, se vor face fotografii care să ateste starea tehnică si aspectul exterior al utilajului. Efectuarea acestei inspecţii vizuale a utilajului şi întocmirea documentului de returnare nu exclude dreptul STILL de a pretinde despăgubiri Clientului pentru daunele directe şi/sau indirecte, previzibile şi/sau imprevizibile suportate de STILL ca urmare a avariilor si defecţiunilor produse utilajului care nu au putut fi identificate prin simpla vizualizare a acestuia si sunt descoperite ulterior de STILL.

8.7 În cazul în care Clientul nu îşi respectă în termenul stabilit obligaţia de a returna utilajele ce fac Obiectul Material al Contractului de Închiriere, pentru fiecare zi calendaristică cu care s-a depăşit termenul de returnare şi până la returnarea efectivă a utilajelor, Clientului i se va factura o sumă echivalentă cu o rată lunară a Chiriei pe zi de întârziere în conformitate cu rata convenită prin Contractul de Închiriere, cât şi costurile ce rezultă din întârzierea de returnare a utilajului. Obligaţiile Clientului prevăzute în Contractul de Închiriere rămân de asemenea valabile. În cazul în care Clientul nu va returna utilajele ce fac Obiectul Material al Contractului de Închiriere în termen de 3 luni de la data la care se naşte această obligaţie în sarcina sa, în plus faţă de achitarea daunelor moratorii menţionate mai sus, Clientul se obligă să plătească STILL preţul integral al utilajelor calculat pe baza preţului de achiziţie al utilajelor de către STILL ţinând cont de uzura normală a utilajelor de până la momentul la care s-a născut obligaţia Clientului de a le returna către STILL în baza facturii emise de STILL. STILL va fi îndreptăţit să emită factura amintită cu privire la valoarea utilajului imediat după expirarea celor 3 luni menţionate mai sus.

8.8 Totodată, Clientul este de acord prin prezentul Contract de Închiriere că STILL este îndreptăţit şi are acces liber pentru a intra în orice spaţii ale Clientului sau ale unor terţi cu privire la care Clientul are un drept de utilizare de fapt şi/sau de drept, la orice oră în timpul zilei sau în timpul nopţii, în timpul programului de lucru sau în timpul când un reprezentant al Clientului şi/sau al terţului este prezent în spaţiul respectiv, cu respectarea regulamentelor aplicabile in acele locaţii, pentru a recupera utilajul care face Obiectul Material al Contractului de Închiriere de la data la care acest drept al STILL se naşte, ca urmare a expirării Duratei Contractului de Închiriere, a rezilierii acestui sau din orice alt motiv, Clientul nefiind îndreptăţit să exercite orice acţiune civilă sau penală împotriva reprezentanţilor STILL şi/sau a STILL ca urmare a exercitării dreptului acestuia acordat prin prezentul punct.

9. Neexecutare / Reziliere

9.1 În cazul în care una din Părţi nu îşi execută una din obligaţiile contractuale esenţiale sau le execută cu întârziere sau în mod necorespunzător, cealaltă Parte o va notifica în scris asupra încălcării şi îi va acorda următoarele termene pentru remedierea încălcării respective.

  • 30 de zile lucrătoare, pentru contractele cu o durată mai mare de 10 luni;
  • 5 zile lucrătoare, pentru contractele cu o durată mai mică de 10 luni.
  • 48 de ore, pentru contractele cu o durată mai mică de 1 lună

În cazul în care încălcarea nu este remediată în termenul prevăzut mai sus, Partea prejudiciată poate considera Contractul de Închiriere reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără acordarea unui termen de gratie, fără intervenţia instanţei judecătoreşti şi fără îndeplinirea niciunei alte formalităţi. În cazul în care una dintre Părţi decide rezilierea Contractului conform prezentului punct, acesta va transmite celeilalte Părţi o notificare privind intervenirea rezilierii Contractului.

9.2 În plus şi prin derogare de la pct. 9.1 de mai sus, STILL are dreptul să considere Contractul de Închiriere reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără acordarea unui termen de gratie, fără intervenţia instanţei judecătoreşti şi fără îndeplinirea niciunei alte formalităţi şi să recupereze utilajele fără preaviz în cazul în care Clientul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a oricărei rate lunare a Chiriei, precum şi a oricăror alte obligaţii de plată, ale acestuia în baza Contractului de Închiriere la termenele şi în condiţiile stabilite în Contractul de Închiriere, precum şi în cazul neîndeplinirii de către Client a obligaţiilor sale prevăzute la pct. 3.5 al Contractul de Închiriere. Îndeplinirea ulterioară intervenirii rezilierii Contractului de Închiriere conform prezentului punct a obligaţiilor sale de către Client (inclusiv a obligaţiilor de plată a Chiriei) nu va produce nici un efect asupra efectelor rezilierii Contractului de Închiriere.

9.3 În caz de reziliere a Contractului de Închiriere din culpa Clientului, Clientul este obligat să plătească, iar STILL are dreptul să pretindă sumele restante ce decurg din Contractul de Închiriere, inclusiv penalităţi potrivit pct. 9.4, precum şi Chiria datorată până la expirarea Duratei Contractului de Închiriere, cu titlu de despăgubiri.

9.4 În cazul în care Clientul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a Chiriei, precum şi alte obligaţii de plată la termenele şi în condiţiile stabilite în Contractul de Închiriere, va fi obligat să plătească penalităţi de întârziere în cuantum de 0,04% din valoarea neachitată la termen pentru fiecare zi de întârziere, până la plata efectivă a sumelor respective, inclusiv în cazul rezilierii Contractului de Închiriere, în plus faţă de despăgubirea datorată ca urmare a rezilierii Contractului de Închiriere, dacă este cazul.

9.5 Pe întreaga durată a Contractului de Închiriere, Obiectul Material al de Închiriere se află în proprietatea exclusivă şi neîngrădită a STILL Motostivuitoare SRL. STILL va putea dispune înregistrarea Contractului de Închiriere, în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare potrivit prevederilor Titlului VI „Regimul juridic al garanţiilor reale mobiliare” al Legii nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, pe cheltuiala Clientului.

9.6 În caz de neexecutare a obligaţiilor Clientului decurgând din Contractul de Închiriere, STILL va putea lua direct în posesie, prin mijloace proprii, utilajul care formează Obiectul Material al Contractului de închiriere , în conformitate cu prevederile art. 63 ale Titlului VI „Regimul juridic al garanţiilor reale mobiliare” al Legii nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice.  De asemenea, STILL va fi îndreptăţit să utilizeze orice modalitate de executare silită reglementată de Titlului VI „Regimul juridic al garanţiilor reale mobiliare” al Legii nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice pentru recuperarea utilajului care constituie Obiectul Material al Contractului de Închiriere de la Client.

10. Prevederi finale

10.1 Orice modificare a Contractului de Închiriere se va face în scris cu semnătura şi acceptul ambelor Părţi, prin încheierea  unui act adiţional la Contractul de Închiriere.

10.2 Orice neînţelegere sau dispută născută din sau în legătură cu prezentul Contract, referitoare, dar nelimitându-se la valabilitatea, interpretarea, executarea şi încetarea Contractului, vor fi rezolvate pe cale amiabilă. În situaţia în care Părţile nu vor ajunge la o înţelegere, disputa va fi rezolvată în mod definitiv prin arbitrajul, Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al Curţii, potrivit Regulilor de Arbitraj ale acestei Curţi, cu art. 4 al Convenţiei Europene de arbitraj comercial şi internaţional încheiată la Geneva la 21 aprilie 1961, de trei arbitri numiţi în conformitate cu regulile menţionate. Locul exclusiv pentru soluţionarea arbitrajului este Bucureşti. Limba arbitrajului va fi limba română.

10.3 Contractul de Închiriere este guvernat de legea română.

10.4 În cazul in care Părţile nu au convenit altfel, orice notificare, cerere, comunicare sau informare făcută de una din Părţi va fi redactată în scris si depusă personal de Parte sau expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de  comunicare care asigură confirmarea recepţionării documentului, la adresele Părţilor prevăzute în Contractul de Închiriere şi     va conţine o menţiune referitoare la numărul Contractului de Închiriere încheiat de către Părţi;

10.5 În cazul în care una dintre prevederile Contractului de Închiriere va fi declarată nulă, celelalte prevederi îşi vor menţine valabilitatea rămânând pe deplin aplicabile Părţilor.

10.6 În caz de discrepanţe între prevederile prezentelor Condiţii Generale ale Contractului de Închiriere şi prevederile Contractul de Închiriere, vor prevala prevederile Contractul de Închiriere.