Termeni și condiții generale de cumpărare

1. Generalități

Numai următoarele condiții de cumpărare se vor aplica comenzilor și completărilor noastre în legătură cu livrările și serviciile furnizorului. Termenii și condițiile deviante ale furnizorului sunt excluse în mod expres. Acceptarea necondiționată a livrărilor și serviciilor sau plata acestora nu constituie consimțământul la termenii și condițiile furnizorului. În caz de neconcordanță între textul comenzii sau textul documentelor enumerate în comandă și următoarele condiții de cumpărare, va prevala textul comenzii sau textul documentelor enumerate în comandă.

2.a) Comenzi/confirmări de comandă

Comenzile noastre vor fi în formă scrisă, formă de text sau vor fi transmise prin intermediul schimbului electronic de date (de exemplu, EDI). Prin formă de text se înțelege transmiterea prin fax, fax computer sau e-mail, prin care societatea emitentă și persoana emitentă trebuie să fie clar identificabile. Comenzile vor intra în vigoare fără semnătură scrisă de mână, dacă există o notă corespunzătoare pe formularul de comandă.
Furnizorul va fi obligat să accepte comanda în același formular sau în cazul în care s-a convenit asupra unui alt formular, în formularul convenit, într-o perioadă de 2 săptămâni. După această perioadă, vom avea dreptul să revocăm comanda.

Toate condițiile, specificațiile, standardele și alte documente menționate în sau atașate la comandă vor face parte din comandă.

b) Acord-cadru

În măsura în care există un acord-cadru scris cu privire la anumite articole de livrare și nu conține prevederi contradictorii, vom renunța la cerința unei confirmări a comenzii atunci când comandăm aceste articole de livrare. Comenzile din cadrul acordului-cadru vor intra în vigoare dacă furnizorul nu le refuză în termen de 5 zile lucrătoare de la primire. O confirmare a comenzii care se abate de la comandă va intra în vigoare numai dacă confirmăm abaterile în formă scrisă sau de text. Comenzile solicitate în conformitate cu programul de livrare convenit nu vor necesita nicio confirmare. Este necesară o confirmare scrisă pentru fiecare declarație obligatorie din punct de vedere juridic, care diferă de acordul-cadru sau îl completează.

c) Planificarea cerințelor

În măsura în care nu sunt menționate termene diferite în acordul-cadru cu furnizorul, cantitățile indicate în programul de livrare pentru primele 3 luni vor fi restituite pentru producție. Cantitățile indicate până în luna a 6-a vor fi utilizate numai pentru planificarea materialelor. În caz de anulare din motive tehnice sau de altă natură, furnizorul poate cere să acceptăm costurile materiale în schimbul transferului dreptului de proprietate asupra materialului, cu condiția ca furnizorul să demonstreze că procurarea materialului a trebuit să se încadreze în programul de livrare și orice altă utilizare nu este posibilă. Orice asumare suplimentară a costurilor va fi exclusă.

d) Transfer de date la distanță

În cazul în care furnizorului i se oferă un link pentru transferul de date, se renunță la obligația formularului scris pentru comenzile/cererile de cumpărare menționate la litera b). Cu toate acestea, orice declarație obligatorie din punct de vedere juridic care se abate de la sau completează acordul-cadru trebuie furnizată în scris.

3. Modificări ale articolului de livrare

În cazul în care solicităm o modificare a articolului de livrare, furnizorul ne va consilia imediat și ne va demonstra în scris motivul creșterii sau reducerii prețurilor și impactul asupra datelor.

4. Obligația de a furniza piese de schimb

Furnizorul este obligat să furnizeze articolele de livrare, care devin parte a produselor noastre ca piese de schimb, la prețuri rezonabile de piață timp de cel puțin 12 ani de la încetarea producției produsului respectiv.

5. Forță majoră

Întreruperile producției cauzate de evenimente inevitabile (forță majoră, de exemplu, conflict de muncă) ne vor da dreptul să ne retragem din comenzi; în plus, datele și condițiile de livrare și plată vor fi prelungite în funcție de durata întârzierii pentru toate impedimentele din calea acceptării cauzate fără vina noastră.

6. Termen de livrare

Datele și termenele de livrare convenite vor fi obligatorii. Dacă întârzierile sunt cauzate de furnizor, comenzile vor fi plasate în mod implicit fără notificare prealabilă. Furnizorul ne va informa imediat cu privire la întârzierile previzibile de livrare.

În cazul unei întârzieri de livrare, vom avea dreptul la pretenții legale, în special despăgubiri pentru daunele cauzate de întârziere. Costurile suplimentare, în special în cazul în care se solicită asigurarea achizițiilor, vor fi suportate de furnizor. Acceptarea necondiționată a livrării cu întârziere nu constituie o renunțare la creanțe.

7. Livrări

Livrările, inclusiv ambalarea și asigurarea corespunzătoare, se efectuează pe cheltuiala furnizorului. Se preferă materialele de ambalare ecologice. Nu ne asumăm costurile pentru asigurarea transportului. Condițiile de expediere cu aranjamente diferite necesită un acord scris.

Pe parcursul negocierilor contractului, furnizorul va furniza în scris un concept obligatoriu de ambalare sau va accepta definitiv conceptul nostru de ambalare.

În măsura în care furnizorul este obligat să ia înapoi ambalajele utilizate în conformitate cu ordonanța locală privind ambalarea, acesta suportă costurile pentru transportul retur și reciclare.

Furnizorul va indica numărul comenzii, contractului sau acordului de programare și codul piesei noastre în toate documentele referitoare la o comandă. Toate documentele de expediere vor fi furnizate în mod corespunzător cu informațiile solicitate de noi, în special cu numărul comenzii, articolul comenzii, numărul comisionului, numărul programului, dimensiunile, precum și cantitatea și greutatea per articol. Furnizorul va suporta costurile care decurg din nerespectarea instrucțiunilor noastre de expediere. Cu excepția cazului în care se dovedește altfel, cantitățile, greutățile și dimensiunile stabilite în timpul verificării bunurilor primite vor fi obligatorii.

Livrările parțiale vor necesita acordul nostru și vor fi identificate ca atare în documentele de expediere.

8. Informații și documente utilizate în comerțul extern

Furnizorul este obligat să ofere următoarele date privind comerțul extern la livrarea articolelor de livrare:

 • Clasificarea mărfurilor în statistici comerciale (codul mărfurilor)
 • Țara de origine
 • Identificarea și clasificarea mărfurilor supuse controlului exporturilor
 • La cerere: furnizarea unui certificat de origine sau a unui document preferențial

În cazul în care furnizorul este înscris în orice program acreditat de securitate a lanțului de aprovizionare, cum ar fi AEO sau alte programe similare care pot exista în țara furnizorului, furnizorul ne va furniza dovezi documentate ale unei astfel de înscrieri la cererea scrisă, acolo unde este disponibil și permis de lege. În cazul în care furnizorul nu este certificat în AEO sau într-un program comparabil, vom solicita o dovadă documentată a alinierii furnizorului la criteriile de securitate AEO sub forma unui răspuns la un chestionar privind securitatea lanțului de aprovizionare anual. În cazul în care răspunsurile furnizorului la chestionar indică deficiențe de securitate, furnizorul va elabora și implementa proceduri scrise pentru a-și îmbunătăți procedurile de securitate în lanțul de aprovizionare.

Furnizorul va efectua un audit anual de securitate la fiecare dintre instalațiile sale și va lua toate măsurile corective necesare pentru a asigura conformitatea cu standardele AEO în concordanță cu cerințele AEO și politicile furnizorului.

În orice moment, toate produsele vor fi eligibile pentru expediere la destinație pentru utilizare finală și utilizator final, conform recomandărilor noastre, în conformitate cu toate reglementările aplicabile privind controlul exporturilor, inclusiv reglementările și legile aplicabile în SUA, reglementările și legile din UE, rezoluțiile ONU, reglementările în vigoare în țara furnizorului și/sau în țara din care vor fi exportate produsele. Furnizorul este de asemenea de acord că:

 • (i) orice declarație de conformitate la export completată de vânzător va face parte din acord;
 • (ii) vânzătorul ne va informa cât mai curând posibil dacă vreunul dintre produse încetează să mai fie eligibil pentru expediere la destinația specificată;
 • (iii) în cazul în care se adaugă articole de livrare suplimentare la un acord-cadru sau la o comandă, vânzătorul își va evalua eligibilitatea pentru expediere și va furniza fie un nou formular de declarație de conformitate la export sau ne va informa că articolele de livrare nu sunt eligibile pentru expediere.

Conformitatea cu cerințele de securitate vamale la transportul maritim (opțional/pentru S.U.A.):

În măsura în care se aplică, furnizorul este de acord să ofere orice asistență necesară pentru ca orice transport de produse cu nave oceanice să ajungă în SUA în conformitate cu cerințele Biroului Vamal și de Protecție a Frontierelor SUA („CBP”) pentru depozitarea mărfurilor pentru transportatorii maritimi („10+ 2 Cerințe”), astfel cum au fost modificate periodic de CBP.

Furnizorul este de acord să se asigure că transportatorul va apăra, despăgubi, menține inofensiv și ne va rambursa toate amenzile, sancțiunile și daunele suportate de noi care rezultă din sau care se referă la nerespectarea de către transportator a cerințelor 10 + 2 ale CBP, inclusiv daune-interese susținute de noi ca urmare a confiscării de către CBP.

9. Facturare și plată

Furnizorul trebuie să prezinte o factură pentru fiecare livrare sau serviciu separat de livrare. Factura trebuie să se potrivească cu formularea denumirilor comenzii și să conțină comanda noastră și codul articolului. Numele exact al departamentului nostru care efectuează comanda și data comenzii trebuie să fie menționate. Facturile care nu conțin aceste informații vor fi returnate de noi și nu vom stabili o dată scadentă pentru plată. Termenul limită pentru plata facturii va începe cu ziua lucrătoare următoare primirii unei facturi adecvate și verificabile sau la acceptarea produselor sau a serviciilor - oricare este cea mai recentă.
Dacă observăm că există o obligație de a reține impozite (de ex. impozite reținute la sursă) sau suntem obligați de către autoritățile competente să facem acest lucru, avem dreptul să deducem aceste sume din suma facturată. În cazul în care furnizorul deține documente pentru o scutire adecvată, acesta trebuie să le prezinte fără a i se cere acest lucru. Dreptul furnizorului de a recupera taxele și impozitele de la autoritățile competente rămâne neafectat. Decontarea va fi la discreția noastră, calculată de la primirea facturii în termen de 10 zile o reducere de 3%, în termen de 30 de zile o reducere de 2% sau în termen de 90 de zile fără deducere, fără a aduce atingere dreptului nostru de a depune o reclamație la o dată ulterioară.
În cazul unei acceptări anticipate a articolelor de livrare, perioada de plată va începe de la data livrării în conformitate cu comanda de cumpărare sau cu primirea facturii - oricare dintre acestea are loc mai întâi. În cazul contractelor de livrări sau de acceptare convenită contractual, perioada de plată nu va începe înainte de acceptare.

În cazul livrărilor greșite, vom avea dreptul să reținem plata până la executarea corectă a comenzii, fără a pierde rabaturi, reduceri în numerar sau avantaje similare de plată.

10. Răspunderea pentru defecte

Furnizorul se va asigura că articolele de livrare nu prezintă defecte de calitate și vicii legale în titlul de proprietate. Cu excepția cazului în care se convine altfel în scris, garanția pentru articolele de livrare expiră la 24 de luni de la punerea în funcțiune/utilizarea produsului final.

Vom avea dreptul la reclamații privind viciile legale fără restricții. Furnizorul va fi obligat să asigure gratuit reparații sau înlocuiri la alegerea noastră. Furnizorul are dreptul la maximum două încercări într-o perioadă rezonabilă de timp. În cazul în care furnizorul nu este dispus sau nu poate furniza serviciul suplimentar cât mai repede posibil pentru a preveni daune disproporționat de mari, vom avea dreptul să eliminăm defectul intern sau de către terți, să efectuăm achiziții cu asigurare și să solicităm rambursarea costurilor și cheltuielilor necesare. În cazul în care furnizorul nu a eliminat defectul într-un termen rezonabil stabilit de noi în scris, sau remedierea defectului a eșuat definitiv, vom fi, de asemenea, îndreptățiți să reducem prețul de cumpărare, să ne retragem din comandă sau să solicităm rambursarea cheltuielilor sau a daunelor.

Avem dreptul să cesionăm creanțele care decurg din răspunderea pentru defecte către alte companii din cadrul Grupului KION.

11. Asigurarea calității, siguranța produsului

Furnizorul ne va informa în timp util înainte de livrare cu privire la orice modificări aduse proceselor de fabricație, materialelor sau componentelor legate de articolele de livrare, relocarea unităților de producție, precum și modificările procedurilor sau a echipamentelor de testare a articolelor de livrare sau alte măsuri care pot afecta calitatea și/sau siguranța articolelor de livrare. Modificările aduse specificațiilor convenite nu vor fi făcute fără acordul nostru scris.

Toate modificările aduse articolelor de livrare și modificările legate de produs în lanțul procesului vor fi documentate pe durata de viață a produsului. Aspectele care trebuie documentate includ, dar nu se limitează la, modificări ale desenelor, aprobări de abatere, modificări ale metodelor de testare și frecvențelor de testare, modificări ale furnizorilor, pieselor achiziționate sau consumabilelor. Documentația privind durata de viață a produsului ne va fi dezvăluită la cerere.

12. Răspunderea pentru produse, retragerea produselor

În cazul în care se fac reclamații împotriva noastră ca urmare a răspunderii asumate pentru produs de către un client sau de către terți, furnizorul va fi obligat să ne despăgubească, în măsura în care prejudiciul a fost cauzat de un defect al unui articol de livrare. În astfel de cazuri, furnizorul suportă toate costurile și cheltuielile, inclusiv cheltuielile de judecată.

În cazul în care un defect legat de siguranță al articolelor de livrare impune retragerea produsului sau dacă o astfel de retragere este comandată de autoritățile publice, furnizorul va suporta, de asemenea, toate costurile și cheltuielile pentru retragerea produsului. Vom coordona conținutul și amploarea unei astfel de retrageri de produse cu furnizorul, în măsura în care este posibil și rezonabil. În special, vom fi îndreptățiți să acționăm pe cont propriu în interesul furnizorului, dacă aceștia nu au mijloacele de a implementa o retragere în activitatea lor (de exemplu, lipsa unei organizații de servicii). În plus, se vor aplica dispozițiile legale.

13. Substanțe chimice ca atare sau ca parte a articolelor de livrare

Articolele de livrare din această secțiune sunt diferențiate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH: 1. substanțe chimice ca atare, 2. amestecuri, 3. articole. Furnizorul garantează că articolele de livrare respectă toate legile naționale și internaționale relevante (de exemplu, reglementările UE/directivele UE, legea Dodd-Frank din SUA). Furnizorul garantează că îndeplinește cerințele Regulamentului UE privind produsele chimice REACH (CE) nr. 1907/2006, în versiunea sa actuală, denumită în continuare "REACH ". Aceasta înseamnă în special:

  a. Înregistrarea substanțelor, substanțelor din amestecuri și articole: Dacă articolul de livrare este o substanță, furnizorul se asigură că substanța a fost înregistrată înainte de livrare (dacă este necesar în conformitate cu articolul 6 din REACH). Dacă articolul de livrare este un amestec, furnizorul trebuie să se asigure că substanțele din amestecul livrat au fost înregistrate înainte de livrare (dacă este necesar în conformitate cu articolul 6 REACH). Dacă articolul de livrare este un articol, furnizorul se asigură că orice substanță prezentă în acest articol a fost înregistrată și/sau notificată (dacă este necesară înregistrarea/notificarea în conformitate cu articolul 7 din REACH).
  b. Autorizarea substanțelor:
  Dacă articolul de livrare este o substanță sau un amestec, nu vom fi obligați să obținem aprobarea autorizației în conformitate cu REACH pentru utilizarea substanțelor/amestecurilor furnizate de furnizor. Furnizorul ne va informa fără întârziere odată ce o cerere de autorizare: va fi depusă, nu va fi depusă, a fost depusă, nu a fost depusă, a fost acordată sau refuzată în lanțul de aprovizionare.
  c. Obligație de informare cu privire la articole conform articolului 33 din REACH:
  Dacă articolul de livrare este un articol care conține orice substanță care este listată pe lista de substanțe candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită (lista SVHC) în procent de peste 0,1% din greutate (g/g), furnizorul trebuie să ne informeze imediat la adresa de e-mail „supplierustainability@kiongroup.com” (a se vedea și ECJruling C-106/14). Informațiile trebuie să ne fie furnizate, cu excepția cazului în care se indică altfel, în formă scrisă, menționând cel puțin numele substanței, dacă este cazul, un element de identificare a substanței (de exemplu CAS, nr. CE) și codul articolului nostru. Cea mai recentă versiune a listei de substanțe candidate a ECHA poate fi găsită la echa.europa.eu. Această obligație se aplică și pentru livrările în curs de îndată ce o nouă substanță a fost adăugată pe listă.
  d. Obligația de informare pentru substanțe/amestecuri prin intermediul fișei cu date de securitate (articolul 31 REACH) și substanțele/amestecurile pentru care nu este necesară o fișă cu date de securitate (articolul 32 REACH):
  în cazul în care substanțele sau amestecurile furnizate conțin orice substanță SVHC în proporție de peste 0,1% (g/g), aceste informații trebuie furnizate prin intermediul fișei cu date de securitate conform articolului 31 coroborat cu anexa II la REACH sau, dacă nu este necesară o fișă cu date de securitate, conform articolului 32. Informațiile solicitate cuprind, de asemenea, informații despre restricțiile privind substanțele, în conformitate cu anexa XVII. Livrarea unor astfel de produse necesită o aprobare separată de la noi.

În plus, furnizorul garantează că bunurile livrate nu contravin dispozițiilor prevăzute în următoarele legi:

ul>

 • (2011/65/EU) „Directiva RoHS” privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice - în funcție de domeniul lor de utilizare;
 • Regulamentul (UE) nr. 528/2012 privind produsele biocide, în versiunea sa actuală;
 • Decizia (2006/507/CE) a Consiliului Convenției de la Stockholm privind poluanții organici persistenți, în versiunea sa actuală;
 • Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon, în versiunea sa actuală.
 • În plus, furnizorul nu trebuie să livreze articole care conțin minerale care fac obiectul unor conflicte în conformitate cu articolul 1502 din legea Dodd-Frank din 2010 sau cu legi și reglementări naționale sau internaționale similare. În cazul în care furnizorul nu poate exclude prezența unor astfel de minerale în articolele de livrare, furnizorul este responsabil să ne anunțe imediat la adresa de e-mail „supplierustainability@kiongroup.com“, menționând codul articolului nostru și furnizând informații utilizând versiunea actuală a Formularului de raportare a mineralelor care fac obiectul unor conflicte CFRI (consultați: https://www.responsiblemineralsinitiative.org/reporting-templates/cmrt/).

  Furnizorul va fi obligat să ne exonereze de orice răspundere în legătură cu nerespectarea de către furnizor a legilor de mai sus.

  14. Drepturi de proprietate industrială

  Furnizorul va garanta că nu sunt încălcate drepturile de proprietate industrială ale terților în legătură cu livrarea lor. Dacă se fac reclamații împotriva noastră din cauza unei astfel de încălcări, furnizorul ne va despăgubi și va suporta toate costurile și cheltuielile aferente reclamațiilor formulate.

  15. Drepturi la documente, modele etc.

  Orice documente furnizate, date, informații electronice, software, materiale, instrumente sau dispozitive specifice tipului și articole (de exemplu, eșantioane, modele) - denumite în continuare „material” - pe care le punem la dispoziția furnizorului pentru executarea unei comenzi rămân proprietatea noastră; furnizorul trebuie să manipuleze astfel de materiale cu grijă, să le întrețină și să le asigure la cererea noastră. Vom fi singurii deținători ai tuturor drepturilor asupra materialului, cu excepția drepturilor de utilizare comună legate de comandă. Fără consimțământul nostru scris, materialul nu poate fi nici utilizat, nici reprodus, nici pus la dispoziția terților în alte scopuri decât cele legate de comandă. Articolele sau produsele de livrare care sunt fabricate folosind materialul în conformitate cu informațiile furnizate de noi sau în dezvoltarea căruia suntem implicați într-o măsură considerabilă, pot fi furnizate unor terțe părți numai cu acordul nostru scris.
  Dacă furnizorul achiziționează un astfel de material de la noi sau de la terți, în special pentru executarea comenzii noastre, cu prevederea că finanțăm o astfel de investiție și/sau există o opțiune conform căreia putem sau vom cumpăra materialul cel târziu după executarea comenzii - prevederile conținute în secțiunea 1, propozițiile 3 și 4 se aplică în mod corespunzător. Același lucru se aplică dacă materialul este proprietatea furnizorului, dar cunoștințele noastre sunt conținute sau încorporate în material sau în articolele de livrare sau produsele care urmează să fie fabricate folosind materialul respectiv.

  16. Confidențialitate

  Furnizorul va fi obligat să trateze toate informațiile referitoare la relația de afaceri cu noi în deplină confidențialitate, inclusiv comenzile noastre și informațiile despre materialul furnizat de noi (a se vedea clauza 15), și să nu le divulge sau să le pună la dispoziția terților fără acordul nostru scris. Furnizorul va dezvălui informațiile confidențiale propriilor angajați numai dacă și în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor lor în ceea ce privește relația de afaceri cu noi. Obligația de confidențialitate va rămâne în vigoare chiar și după încetarea relației de afaceri cu noi. Alte acorduri privind confidențialitatea vor fi reglementate în acorduri separate, dacă este necesar.

  17. Protecția datelor

  Orice prelucrare a datelor cu caracter personal de către oricare dintre părți (dacă există) va fi efectuată în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor. Părțile vor stabili orice acorduri necesare pentru a asigura prelucrarea legală a acestor date înainte de prelucrare.

  18. Managementul companiilor externe

  Furnizorul va fi obligat să respecte toate regulile și instrucțiunile noastre în ceea ce privește siguranța la locul de muncă, protecția mediului, intrarea și conducerea în incinta fabricii, cerințele de identificare etc., pe care le furnizăm sau le emitem atunci când lucrăm la una dintre locațiile noastre pentru locația respectivă. Furnizorul se va informa în mod activ cu privire la regulile existente pentru companiile externe. Fișele de informații corespunzătoare sunt disponibile la intrarea în incinta fabricii de la serviciul de securitate al fabricii.

  19. Principiile comportamentului furnizorului

  Furnizorul este obligat să respecte reglementările legale relevante și principiile KION de conduită ale furnizorului. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul web www.kiongroup.com (Investor Relations > Corporate Governance > Compliance at KION - Relații cu investitorii, Guvernanță corporativă, Conformitatea cu KION).

  20. Clauză de separabilitate

  Ineficiența unei reglementări a acestor termeni și condiții generale de cumpărare nu afectează valabilitatea dispozițiilor rămase. În cazul în care o reglementare se dovedește a fi ineficientă sau nefuncțională, aceasta va fi înlocuită cu o nouă dispoziție care să fie cât mai apropiată posibil de efectul juridic și economic al dispoziției actuale ineficiente sau nefuncționale.

  21. Legea aplicabilă

  Legea de la sediul societății noastre în comandită va aplica, sub excluderea legii privind conflictul de legi, Convențiile de la Haga referitoare la o lege uniformă privind vânzarea internațională de bunuri, Convenția Organizației Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de bunuri ( CISG) și alte convenții, în absența unui acord contractual diferit cu furnizorul.

  22. Jurisdicția și locul de executare

  Locul de jurisdicție și de executare va fi locul de desfășurare a activității societății noastre în comandită, în absența unui acord contractual diferit cu furnizorul.

  Anexă

  Versiunea 03/2019

  Anexă: reglementări specifice țării - Germania

  1. Obligația de inspecție și notificarea defectelor

  Vom fi îndreptățiți să examinăm articolele de livrare în conformitate cu procedurile de eșantionare aprobate în cursul normal al activității. Furnizorul va renunța la obiecția de notificare cu întârziere a defectelor, dacă defectele descoperite în timpul procesului menționat mai sus le sunt notificate cu promptitudine sau defectele care nu au fost descoperite le sunt notificate imediat după descoperirea lor.

  2. Asigurarea salariului minim

  În ceea ce privește comenzile noastre de servicii sau lucrări în Germania, furnizorul se angajează să respecte prevederile Legii privind salariul minim ("Legea care reglementează un salariu minim general" din 11 august 2014, modificată).
  Furnizorul ne va oferi informații despre subcontractanții și prestatorii de servicii numiți de aceștia pentru executarea comenzilor. Furnizorul nu va desemna subcontractanți sau prestatorii de servicii pentru executarea comenzilor, cu excepția cazului în care au exercitat diligența necesară pentru a se convinge că acestea sunt conforme cu Legea privind salariul minim. Alți subcontractanți sau prestatori de servicii - de asemenea într-un lanț de afaceri ulterior - nu vor fi admiși. Furnizorul, precum și subcontractanții sau prestatorii lor de servicii vor fi obligați să ne furnizeze cu promptitudine toate dovezile necesare pentru respectarea Legii privind salariul minim - de asemenea într-un lanț de afaceri ulterior - în cazul unei examinări oficiale.

  În cazul încălcării obligației prevăzute la punctul anterior, vom avea dreptul la reziliere extraordinară.

  În măsura în care angajații furnizorului sau angajații subcontractanților sau prestatorilor de servicii contractați de aceștia pentru executarea comenzilor noastre, fac cereri de plată în conformitate cu secțiunea 13 din MiLoG (Legea privind salariul minim) coroborată cu secțiunea 14 din AEntG (Legea privind detașarea lucrătorilor), furnizorul se angajează să ne despăgubească de astfel de creanțe în temeiul secțiunii 14 din AEntG, în cazul încălcării reglementărilor din Legea privind salariul minim sau a încălcării obligațiilor menționate la secțiunea 1. Furnizorul va fi, de asemenea, obligat să ne despăgubească dacă și în măsura în care ne sunt cauzate alte daune ca urmare a unei astfel de încălcări a prevederilor Legii privind salariul minim sau a obligațiilor menționate în secțiunea 1 de către furnizor.

  3. Termen de plată

  Fără a aduce atingere punctului 9, secțiunea 3, decontarea se va face la discreția noastră, calculată de la primirea facturii, în termen de 10 zile cu o reducere de 3% sau 30 de zile net, dacă nu există un acord individual între furnizor și KION.

  Versiunea 03/2019