Bune practici la temperatură controlată

Liviu Ion, Supply Chain Manager Covalact: „Noi operăm în regim de temperatură controlată între 2 şi 6 grade C“

Gabriel Lupaşcu, Manager Logistică Cristim Prodcom: „În spaţii cu temperatură controlată, sunt de preferat stivuitoare cu încălzire în scaun“

Nicolae Cişmaşu, Manager Logistică FrieslandCampina: „Singurul echipament pe care încă nu l-am gasit pe piaţă este un cântar cu display care să funcţioneze la temperatură negativă“

Carmen Vasilescu, Director Naţional de Logistică Macromex: „Considerăm obligatorii cabinele cu încălzire în cazul stivuitoarelor, pentru că stivuitoristul nu este mobil“

Răzvan Dinescu, Director General Orshar Logistic Center: „Riscul cel mai mare în exploatarea unui stivuitor în frig este vizibilitatea“

Frigul generează restricţii suplimentare într-un depozit, totul devine foarte specializat, iar greşelile pot genera pierderi semnificative. Am încercat să aflăm cum arată bunele practici în depozitele cu temperatură controlată de la nume reprezentative pentru piaţa românească de profil, pe baza unui set comun de întrebări.

Cum puteţi caracteriza oferta de echipamente pentru depozitele care funcţionează în sistem de temperatură controlată?
Care sunt elementele pe care le urmăriţi cu predilecţie atunci când achizitionaţi un stivuitor destinat lucrului într-un astfel de depozit?
Acordaţi o atenţie specială elementelor de protecţie împotriva temperaturii scăzute?
Care sunt segmentele pe care le consideraţi ca prezentând riscuri mai mari, în condiţiile în care echipamentele lucrează într-un mediu de temperatură controlată?
Cum pot fi evitate aceste riscuri?
Apreciați cabinele cu încălzire în cazul stivuitoarelor?
Care sunt elementele pe care le doriţi, în plus, din partea furnizorului de echipamente? Ce elemente urmăriţi în achiziționarea scannerelor?
Ce variantă aţi ales pentru protecţia imprimantelor?
Aţi identificat cântare care funcţionează la temperatură negativă? Cum aţi rezolvat această problemă?


Totuşi, este vorba de echipamente fiabile şi de bună calitate. Noi operăm în regim de temperatură controlată între 2 şi 6 grade C. În această plajă de temperatură, nu am achiziţionat echipa mente specializate cu protecţie pentru temperaturi scăzute. Echipamentele achiziţionate se com portă excelent şi suntem mulţumiţi de fiabilitatea lor. La achiziţia unui echi pament, urmărim standard câteva ele mente: preţul de achiziţie, specificaţiile tehnice, costul de operare, fia - bi litatea echipamentului, serviciile post vânzare. Apreciem că protecţia pentru tem peraturi scăzute este esenţială în cazul depozitelor care operează în pla ja de congelare cu minus 18 - minus 24 grade C sau chiar mai scăzute. În cazul plajei de temperatură 2-6 grade C nu este necesar. Echipamentele standard operează fără probleme. Pe această temă am avut diferite con sultări cu furnizorii de echipamente şi ei, la rândul lor, ne-au făcut recomandarea de a achiziţiona echipamente standard care operează în regim ambiental.

În cazul nostru, avem aceleaşi riscuri existente ca în oricare alt depozit ambiental. Echipamentul trebuie să fie în stare perfectă de funcţionare. La cea mai mică defecţiune constata tă, echipamentul este imobilizat până la remediere de către echipa specia lizată. Nu folosim cabine cu în călzire în cazul stivuitoarelor, însă, din experienţă, putem spune că sunt esen ţiale şi chiar obligatorii în cadrul depo zitelor care operează în regim de congelare. Asigură o protecţie foarte bună a operatorului, respectiv prelun gesc durata posibilă de operare fără întrerupere în depozit. În privinţa furnizorilor, din punctul de vedere al dotărilor, suntem mul țumiți cu ce avem, dar, din punct de vede re operaţional, dorim o capacitate de răspuns mai bună în cazul intervenţi ilor neprevăzute. astfel încât echi pamentul să fie imobilizat minimal.

La achi ziţia scannerelor, avem în vedere (nu neapărat în această ordine): preţul de achiziţie, costul de operare, fiabili tatea echipamentului, serviciile post vân zare, calitatea semnalului (aici avem în vedere întreg sistemul). Nu ope răm cu imprimante protejate împotriva frigului. Nu am avut nevoie să achi ziţionăm cântare care funcţio nează la temperaturi negative, însă buna practică din domeniu spune că ampla sarea cântarelor se face într-o zonă se parată, unde avem temperaturi poziti ve (de regulă, între 0-2 grade C). În această zonă, nu se face depozitare, avem strict operaţiunea de cântărire astfel încât marfa să fie protejată şi lan ţul de frig să fie respectat în totali tate.“

„Există o ofertă bogată şi diver sifi ca tă privind echipamentele care funcţio nează în regim de temperatură contro lată, existând atât echipamente de di cate anumitor lucrări specifice, cât şi echipamente de uz general. Atunci când achiziţionăm un stivuitor destinat lucrului într-un astfel de depozit, avem în vedere să funcţioneze la tem pe ratu ra minimă din incinta de frig res pectivă. În cazul lucrului la temperaturi ne ga tive, echipamentele trebuie să aibă o construcţie specială cu motoare trifa zice capsulate şi cu sistem hi drau lic ce conţine ulei cu coeficient de vâs cozitate redus, adaptat la tem pera tura de lucru.

Pentru zonele cu tempe ra turi negative, este extrem de impor tantă protecţia împotriva tempera turilor scăzute atât pentru funcţi onarea utilajului în condiţii de securitate, cât şi pentru protecția personalului operator. Pentru a evita riscurile care pot apă rea în cazul echipamentelor, sistemul electronic şi sistemul hidraulic al echipamentelor de transport şi ridicare trebuie să fie proiectate, testate şi adap tate temperaturilor de lucru. În spaţii cu temperatură controlată, sunt de preferat stivuitoare cu încălzire în scaun şi echipament de lucru adecvat pentru operator. Stivuitoarele cu cabină încălzită şi ventilată se folosesc numai când utilajul este captiv în spaţiu şi operatorul stă permanent în cabină în timpul lucrului. În plus, din partea furnizorului de echi pamente ne dorim un gabarit cât mai redus al acestora pentru eficientiza rea spaţiului de depozitare, un sistem de avertizare pentru distanţa minimă admisă dintre utilaj şi obstacole, precum şi în cazul depăşirii sarcinii ma xime la ridicare. De asemenea, dorim mai multe elemente de protecţie şi confort pentru personalul operator.

În achiziţionarea scannerelor, urmărim elemente privind fiabilitatea, un factor de protecţie mai mare de IP54 (cod pro tecție la apă, praf, lovituri, tempera tură etc), preţul de achiziţie, termenul de garanţie, precum şi piesele de schimb. Folosim imprimante cu protec ţie mai mare de IP54, iar sistemul de alimentare al depozitelor este adap tat pentru IP54. Nu avem cântare per manente care să funcţioneze la tem peraturi negative. Cântăririle se fac, de obicei, în exterior, în zone condi ţionate termic, la recepţia, respectiv livra rea mărfii. În cazuri speciale, folosim transpaleți hidraulici cu cântar şi transmisie de date prin bluetooth. Exis tă şi varianta montării de cântare în zone cu temperaturi negative, dar dis playul se montează în exterior (în in terior se va monta un afișaj suplimen tar) sau displayul ramâne în zona cu temperatura negativă, dar se va monta într-o cutie termostatată.“

„Oferta de echipamente pentru depo zitele care funcţionează în sistem de temperatură controlată este bo gată. Nu în aceeași măsură precum cea pentru ambient, însă bogată compara tiv cu situaţia de acum 15 ani de exem plu. La achiziţia unui stivuitor urmă rim cu predilecţie elementele hidra ulice, piesele electronice, display-ul şi cabina, care trebuie să fie adaptate pentru lucrul în temperatură contr o lată. Acordăm elementelor de protecţie împotriva temperaturii scăzute nu doar o atenţie specială, ci totală, având în ve dere că sunt vitale astfel de elemente. Dacă pregătirea pentru frig a echipa mentului este corespunzătoare, atunci singurul risc este condensul exce siv, iar acesta poate fi prevenit prin evi tarea expunerii la temperaturi diferite (ambient/congelare, ambient/refrige rare).

Apreciez foarte mult cabinele cu încălzire, dar cred că şi mai mult le apreciază stivuitoriştii. În ceea ce priveşte furnizorii de echi pamente, pot spune că, în general, oferta actuală satisface solicitările. Singurul echipament pe care încă nu l-am găsit pe piaţă este un cântar cu display care să funcţioneze la tempera tură negativă. Păstrăm cântarele la temperatură pozitivă şi deplasăm produsele de cântărit la cântar. În achiziţia de scannere, urmărim elemente care ţin de protecţia la frig, iar pentru protecţia imprimantelor, am ales cutii izolate termic. Am recurs de la cutii cu rezistenţă electrică şi termo s tat până la folosirea unui bec în inte riorul cutiei.“

„Referitor echipamentele de ma nipulare marfă (stivuitoare, transpalete, order pickere etc), oferta de la marii pro ducători răspunde solicitărilor de ope rare în asemenea medii. Evident, ga ma oferită nu este tot atât de variată pre cum cea pentru lucru la tempe ratu ră ambientală, dar nu putem spune că este un factor restrictiv în iden ti ficarea echipamentelor necesare. Am întâmpinat, însă, mari probleme la echipa mente specifice pentru operaţiu nile din depozite, temperaturi de lucru negative: cântare (cu sisteme electro nice de înregistrare sau tipărire eti chete), invertoare paleţi, calculatoa re, înfoliatoare paleţi, imprimante etc, unde ne adresăm unui număr foar te limitat de furnizori - de cele mai multe ori, nu din ţară şi portofoliul de pro duse este limitat.

Nu am identificat, de exemplu, soluţii tehnice pentru sigila toare de folie, post infoliere. Atunci când achiziţionăm stivuitoa re, urmărim, suplimentar parametrilor de lucru solicitaţi în mediu ambiental, sistemele de încălzire existente, cabina închisă cu încălzire, bate rii speciale. Nu folosim decât stivui toare care sunt destinate acestui mediu de lucru, care sunt echipam ente speciale din construcţie. Echipamentele de protecţie sunt obligatorii pentru personalul din depo zite, având în vedere că ne adresăm siguranţei şi securităţii angajatului şi, în acelaşi timp, şi eficienţei în operare. Pentru medii de lucru de -24 C, echi pamentele de lucru pentru angajaţi asigură protecţie pentru -50 C. În ceea ce priveşte riscurile, pot spune că lipsa de ofertă de echipamente specifice, altele decât cele de manipulare marfă, coroborată cu costurile ridicate de achiziţie ale echipa mentelor, conduce la necesitatea organizării specifice a fluxurilor de operare.

 De exemplu, un proces de operare căruia i-am aloca 5 im pri mante de etichete în incinta depozitului, îl reorganizăm pentru operare cu numai 3-4 imprimante, după o analiză de eficienţă a costului total de operare. Considerăm obligatorii cabinele cu încălzire în cazul stivuitoarelor, având în vedere că stivuitoristul nu este mobil pe durata lucrului - de cele mai multe ori, el nu are de efectuat operaţiuni ma nuale. Având o activitate statică, in diferent de natura echipamentului de protecţie utilizat şi regimul de lucru (pa uze etc), un stivuitorist nu poate rezis ta - schimb complet - în regim de lucru fără cabine încălzite. În privinţa elementelor pe care le dorim în plus, din partea furnizorului de echipamente, generic, echipa mentele trebuie să asigure suplimentar protecţie la factori de umiditate minim IP67, aplicabili în fapt la întreaga infrastructură folosită în depozitele de frig (reţele electrice, cabluri echipamente etc).

Scannerele trebuie, evident, dedicate pentru operare la temperatura de lucru din depozit (-24C), iar de aici înainte ne adresăm cerinţelor comune oricărui scanner, neexistând diferenţe faţă de mediul ambiental. Pentru imprimante, singura soluţie pe care am identificat-o ţine de incinte încălzite. Nu am identificat imprimante pentru mediu de lucru temperaturi nega tive. Costurile de investiţie cresc, în medie, de cel puţin 4 ori faţă de inves tiţia în echipamente similare, mediu de lucru ambiental. Similar, reţelele wireless definite pentru aceste medii sunt speciale, iar sub aspectul investiţiei, costurile pot creşte de până la 10 ori faţă de reţelele din mediul ambien tal. Am identificat cântare care func ţionează la temperatură negativă pentru cântărire paleţi, dar un singur pro ducător în Europa răspunde solicită rilor pe care le avem. Pentru tipărirea de etichete, soluţia nu a fost identi fica tă decât la costuri foarte mari, pentru că, din cauza cerinţelor de lucru, necesită incinte încălzite.“

„Oferta de echipamente în cazul Orshar nu a fost foarte bogată, noi având nevoie de un utilaj custom made datorită restricţiilor tehnice, căi de acces mici, dar şi înălţimii mari de depozitare. Echipamentul Still VNA MX-X a corespuns perfect necesităţilor noastre din acel moment. Atunci când achiziţionăm un echipa ment, urmărim elementele de fia bilitate, low level al mentenanţei, ETA şi lead time scurt al urgenţelor, ca şi intervenţie service. Acordăm o atenţie specială elemen telor de protecţie împotriva tempe raturii scăzute, utilajele de tip cool store sunt de nişă cu specificații atipice pe partea de hidraulică şi de clima tizare a personalului uman, cât şi a unităţilor de control electronic.

 Riscul cel mai mare în exploatarea unui stivuitor în frig este vizibilitatea, şi spun asta cu tărie, pentru că spaţiile de frig sunt luminate corect, dar, totuşi, la minimum necesar, ca emanaţiile de căldură să fie minime, nu mai vorbim de condens şi de aburirea tuturor ele mentelor vitrate sau, de ce nu, de dis con - fortul de a lucra la temperaturi nega tive. Apreciem cabinele cu încălzire, Orshar a optat pentru opţiunea premium de la Still VNA MX-X, dotând sti vui torul, încă de la configurarea iniţială, cu o astfel de cabină, tocmai din considerentele de mai sus, dar primul motiv a ţinut de grija față de siguranța propriilor angajaţi. Ce îmi doresc de la furnizorii de echi pamente, atât eu, cât şi compania pe care o conduc (Orshar Logistic), este un pic imposibil de realizat în zilele noastre, unde nu mai există noțiune de stoc şi totul se produce la coman dă. În concluzie, ar fi vorba de terme nele de livrare pentru echipamentele regular.

În achiziţionarea de scannere, urmărim fiabilitatea şi conectivitatea cu WMS sau cu platformele integrate clasice. Totodată, sunt atent la autono mie, simplitate şi, nu în ultimul rând, cercetez, ca şi double check, piaţa din SUA, de unde au şi pornit aceste device-uri, o piaţă avansată şi matură în același timp. Am optat pentru imprimante termi ce cu pad încălzit divizia HD de la Zebra Tehnologies. La Orshar, avem cân tare SWS-fly, care staţionează în zona de cool dock - nu am avut nevoie de cântare în zona de temperaturi negative. Practic, cântarul este situat direct pe fluxul de recepţie, spre zona de depozitare.“

Bune practici la temperatură controlată (pdf)

Cookie Panel

STILL utilizează cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experienţă online și pentru a furniza date anonime privind utilizarea datelor de pe site-urile cumulate. Puteţi afla ce cookie-uri folosim, rolul acestora și cum le puteţi dezactiva în Politica Cookie.

Navigând pe site-urile noastre, sunteţi de acord cu utilizarea cookie-urilor. Prin închiderea acestui mesaj, sunteţi de acord cu utilizarea de cookie-uri pe acest dispozitiv în conformitate cu politica noastră privind cookie-urile cu excepţia cazului în care le-aţi dezactivat.